Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden – NEROX

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Content: Teksten, video’s, foto’s, afbeeldingen, huisstijl, logo’s, symbolen, merken, handelsnamen, e.d. die door de Klant worden aangeleverd of worden aangeschaft en geplaatst i.v.m. de Werkzaamheden;

Klant: De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die met NEROX een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan;

NEROX: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: NEROX B.V. gevestigd aan Westplein 12 te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 89728963;

Overeenkomst: De overeenkomst tussen NEROX en de Klant;

Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail;

Website: De website van de Klant waarop de Overeenkomst betrekking heeft;

Werk: De website, de softwareprogrammatuur, de tekst, de foto, de video, het design, de afbeelding, het ontwerp en ieder ander werk in de zin van de Auteurswet dat NEROX in het kader van de Overeenkomst aan de Klant heeft opgeleverd of voor de Klant heeft vervaardigd;

Werkzaamheden: Alle door NEROX ten behoeve van de Klant uit te voeren of uitgevoerde werkzaamheden.

1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.

 

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten.

2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen NEROX en de Klant, dan wordt de Klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.4. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen slechts Schriftelijk worden overeengekomen.

2.5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door NEROX vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.6. Indien NEROX niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat NEROX het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.7. NEROX heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de nieuwe algemene voorwaarden op de bestaande Overeenkomst van toepassing te verklaren. De Klant wordt Schriftelijk van de nieuwe algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding.

 

Artikel 3. Offertes en prijzen

3.1. Alle offertes van NEROX zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van ten hoogste 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2. Kenbaar gemaakte prijzen en tarieven zijn exclusief BTW.

3.3. Genoemde prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.4. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan NEROX opgegeven wensen ten aanzien van de diensten en andere gegevens waarop NEROX zijn offerte baseert.

3.5. NEROX kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6. De door NEROX aan de Klant verstrekte offerte en daarbij behorende documenten, ontwerpen en een gepresenteerd plan voor verbetering van de Website en/of voor campagnes e.d. blijven eigendom van NEROX en mogen zonder toestemming van NEROX niet gebruikt, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden. Handelt de Klant in strijd met dit artikel, dan is NEROX gerechtigd voor het gebruik een marktconforme vergoeding aan de Klant in rekening te brengen.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant online de offerte van NEROX heeft ondertekend.

 

Artikel 5. Overeenkomst voor bepaalde tijd

5.1. De Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor 1 jaar, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2. Na het verstrijken van de looptijd wordt de Overeenkomst voor bepaalde tijd telkens automatisch met 1 jaar verlengd, tenzij de Overeenkomst overeenkomstig artikel 5.3 door één der partijen wordt opgezegd.

5.3. Ieder der partijen kan de Overeenkomst voor bepaalde tijd tegen het einde van de looptijd opzeggen. Opzegging dient Schriftelijk te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 maanden.

5.4. Indien een Overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds door de Klant wordt beëindigd, dan blijft de vergoeding voor de overeengekomen looptijd van de Overeenkomst verschuldigd.

5.5. Indien de Klant de Overeenkomst voor hosting wenst op te zeggen, dan dient de Klant uitdrukkelijk bij de opzegging te vermelden dat de opzegging (tevens) betrekking heeft op hosting.

5.6. Indien de Overeenkomst voor hosting is opgezegd, dan is de Klant zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van de einde van de hosting en voor het overzetten/verhuizen van de hosting naar een derde.

 

Artikel 6. Annulering losse opdracht

6.1. Indien de Klant de Overeenkomst met betrekking tot een losse opdracht annuleert, dan worden alle reeds uitgevoerde Werkzaamheden op basis van het uurtarief van NEROX aan de Klant in rekening gebracht.

6.2. Annulering dient Schriftelijk te geschieden.

 

Artikel 7. Uitvoering van de Overeenkomst

7.1. NEROX zal de Overeenkomst naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.

7.2. NEROX heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst één of meerdere derde partijen in te schakelen. NEROX bepaalt door welke natuurlijke personen de Werkzaamheden worden uitgevoerd.

7.3. De Overeenkomst leidt voor NEROX tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatverplichting.

7.4. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt alle communicatie van NEROX in de Nederlandse taal. Rapportages kunnen echter in het Engels worden verstrekt, dit naar keuze van NEROX. Tenzij anders overeengekomen, hanteert NEROX het door de Klant bekend gemaakte e-mailadres als het primaire correspondentieadres.

7.5. NEROX tracht de Klant inzicht te geven in de door NEROX behaalde resultaten met betrekking tot conversiepercentages en overige statistieken. Vanwege eventuele technische beperkingen in de door de Klant gebruikte CMS of hosting systemen, kan NEROX niet garanderen dat hij de Klant conversiepercentages en overige statistieken (te allen tijde) kan verstrekken.

 

Artikel 8. Contracten met Leveranciers

8.1. Contracten die NEROX op eigen naam afsluit met leveranciers in opdracht van de Klant, zoals contracten voor hosting of voor het adverteren in een zoekmachine, zijn voor rekening en voor risico van de Klant afgesloten. In een dergelijk geval is er sprake van lastgeving. Dit betekent o.a. dat het economisch risico van deze contracten rust bij de Klant. De bepalingen uit de (algemene) voorwaarden van de leverancier, zoals met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze diensten, gelden ook jegens de Klant.

 

Artikel 9. Zoekmachine optimalisatie

9.1. De Werkzaamheden die NEROX in verband met de zoekmachine optimalisatie uitvoert, komen partijen Schriftelijk overeen.

9.2. Het is inherent aan zoekmachine optimalisatie dat de resultaten niet direct zichtbaar zijn. De eerste ruwe resultaten zijn naar verwachting zichtbaar na 6 – 30 weken, na het live zetten van de aanpassingen op de Website.

9.3. Het is mogelijk dat gedurende de Overeenkomst de positie van de Website zakt in de zoekresultaten van een zoekmachine. In een dergelijk geval is er geen sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van NEROX.

9.4. NEROX kan niet garanderen dat het uitvoeren van zoekmachine optimalisatie leidt tot het door de Klant gewenste resultaat, zoals het hoger komen in de zoekresultaten van zoekmachines, meer omzet, meer websitebezoekers, meer nieuwe afnemers of meer naamsbekendheid. De honorering van NEROX is niet afhankelijk van het resultaat.

 

Artikel 10. Adverteren in zoekmachines

10.1. De Werkzaamheden die NEROX i.v.m. het adverteren in zoekmachines uitvoert, komen partijen Schriftelijk overeen.

10.2. De overeengekomen maandelijkse vergoeding voor NEROX in verband met Werkzaamheden omtrent het adverteren in een zoekmachine is exclusief de advertentiekosten.

10.3. Indien het contract voor het adverteren in de zoekmachine op naam van de Klant staat, dan worden de kosten voor het adverteren direct door de zoekmachine aan de Klant in rekening gebracht. De Klant is verantwoordelijk voor de tijdige betaling aan de zoekmachine en is verantwoordelijk voor de consequenties van eventuele niet-tijdige betaling of saldotekorten, zoals het niet langer zichtbaar zijn van de advertenties. Dit laatste laat de betalingsverplichting van de Klant jegens NEROX voor de maandelijkse vergoeding onverminderd in stand, ook indien NEROX hierdoor niet langer in staat is om zijn Werkzaamheden te blijven uitvoeren.

10.4. Indien NEROX voor rekening en risico van de Klant een contract met een zoekmachine is aangegaan voor het adverteren in de zoekmachine, dan brengt NEROX de advertentiekosten aan de Klant in rekening.

10.5 Indien NEROX een contract is aangegaan met een zoekmachine voor het adverteren in de zoekmachine, dan is NEROX niet verplicht tot het tonen van afschriften of facturen. En is de Klant zelf verantwoordelijk voor het controleren van het uitgegeven budget.

10.6 Indien NEROX een contract is aangegaan met een zoekmachine voor het adverteren in de zoekmachine, dan kan de naam op de factuur vanuit de zoekmachine afwijken en kan deze zowel op de naam van de Klant of op naam van NEROX opgemaakt worden.

10.7 Indien NEROX een contract is aangegaan met een zoekmachine voor het adverteren in de zoekmachine, dan kan NEROX de factuur van de zoekmachine ten allen tijden gebruiken in haar eigen administratie wanneer deze door NEROX wordt betaalt.

10.8 Indien NEROX een contract is aangegaan met een zoekmachine voor het adverteren in de zoekmachine, kan de factuur van de zoekmachine afwijken van de factuur die NEROX naar de klant stuurt omdat daarin altijd het uitgegeven bedrag wordt aangehouden binnen de software van de zoekmachine.

10.9. NEROX zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen voor het bereiken van een optimale positionering met de overeengekomen zoektermen en/of zoekzinnen in een zoekmachine middels het adverteren in de zoekmachine, maar staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. Op NEROX rust uitsluitend een inspanningsverbintenis. Alle mededelingen van NEROX over de mogelijke resultaten van zijn Werkzaamheden zijn derhalve indicatief van aard, zonder dat de Klant daaraan rechten kan ontlenen.

10.10. Partijen komen voor het adverteren in een zoekmachine een maandbudget overeen. NEROX spant zich maximaal in om ervoor te zorgen dat dit maandbudget niet met meer dan 20% wordt overschreden. NEROX is niet aansprakelijk indien een maandbudget wordt overschreden en de eventuele extra advertentiekosten die de Klant daardoor dient te betalen, kunnen niet verhaald worden op NEROX of, indien NEROX op eigen naam een contract met een zoekmachine is aangegaan voor het adverteren, blijven verschuldigd aan NEROX.

10.11 Indien er vooraf geen maandbudget is afgesproken tussen de partijen dan is NEROX vrij om te bepalen welk maandbudget er wordt aangehouden om het maximale resultaat te behalen.

10.12. Het is mogelijk dat het maandbudget niet steeds volledig wordt aangewend. De hoogte van de advertentiekosten is namelijk onder meer afhankelijk van de concurrentie op de betreffende zoektermen, het zoekvolume, de regio waarbinnen wordt geadverteerd en het aantal kliks.

10.13. NEROX is vrij in de wijze waarop hij zijn Werkzaamheden uitvoert. NEROX bepaalt een en ander zelfstandig en bepaalt ook op welke wijze het beschikbare maandbudget wordt besteed.

10.14. Adverteren in zoekmachines is onderworpen aan de voorwaarden en beleidsregels van de zoekmachines. Deze voorwaarden en beleidsregels kunnen door de zoekmachine van tijd tot tijd worden aangepast. De meest recente versie van de voorwaarden en beleidsregels van een zoekmachine kan de Klant raadplegen op de website van de betreffende zoekmachine. De Klant dient zich aan het gestelde in deze voorwaarden en beleidsregels te houden. NEROX is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van de Klant in strijd hiermee.

10.15. NEROX is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele wijzigingen in de advertentie campagnes van de Klant die een negatieve impact zouden kunnen hebben op het eindresultaat of de beoogde ROI van de campagnes.

 

Artikel 11. Social media marketing

11.1. Social media marketing betreft het instellen en onderhouden van marketingboodschappen op een social media platform welke door NEROX namens de Klant wordt uitgevoerd.

11.2. De Klant dient te beschikken over een eigen advertentieaccount op een social media platform en NEROX toegang te verschaffen in de rol van ‘redacteur’ tot dit advertentieaccount. NEROX zal nimmer de eigenaar of verantwoordelijke zijn van dit advertentieaccount. De Klant blijft te allen tijde verantwoordelijk.

11.3. De Klant dient NEROX te voorzien van beeldmateriaal (foto’s en/of video’s). De foto’s dienen van voldoende kwaliteit te zijn, zulks ter beoordeling van NEROX. Indien de foto’s een lage kwaliteit en/of resolutie hebben en de advertentie als gevolg wordt geweigerd of niet tot het beoogde resultaat leidt, komt dit voor rekening en risico van de Klant.

11.4. De Klant dient het in artikel 11.3 bedoelde beeldmateriaal tijdig aan te leveren op een door NEROX te bepalen wijze, waaronder het bestandsformaat.

11.5. De overeengekomen maandelijkse vergoeding voor NEROX in verband met Werkzaamheden omtrent social media marketing is exclusief de advertentiekosten. De kosten voor het adverteren worden direct door het social media platform aan de Klant in rekening gebracht. De Klant is verantwoordelijk voor de tijdige betaling aan het social media platform en is verantwoordelijk voor de consequenties van eventuele niet-tijdige betaling of saldotekorten, zoals het niet langer zichtbaar zijn van de advertenties. Dit laatste laat de betalingsverplichting van de Klant jegens NEROX voor de maandelijkse vergoeding onverminderd in stand, ook indien NEROX hierdoor niet langer in staat is om zijn Werkzaamheden te blijven uitvoeren.

11.6. Social media marketing is onderworpen aan de voorwaarden en beleidsregels van de social media platforms. Deze voorwaarden en beleidsregels kunnen door het social media platform van tijd tot tijd worden aangepast. De meest recente versie van de voorwaarden en beleidsregels van een social media platform kan de Klant raadplegen op de website van het betreffende social media platform. De Klant dient zich aan het gestelde in deze voorwaarden en beleidsregels te houden. NEROX is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van de Klant in strijd hiermee.

11.7. Het publiceren van het Werk via social media accounts kan (reputatie)risico’s met zich meebrengen. Deze risico’s zijn voor de Klant.

 

Artikel 12. Hosting & e-mail

12.1. NEROX brengt hosting en e-mail altijd onder in een shared hostingpakket bij een hostingbedrijf. Dit valt onder het account van NEROX en kan enkel overgenomen worden middels een domein verhuizing.

12.2. Bij het registreren van een domein en inrichten van de hosting diensten zoals e-mailadressen en webomgeving liggen de eigendomsrechten altijd bij de Klant.

12.3. NEROX zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de shared hostingpakketten te realiseren, en om toegang tot door het hostingbedrijf opgeslagen data te realiseren, maar biedt daarin geen garanties.

12.4. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, is de Klant zelf verantwoordelijk voor de installatie en configuratie van de geleverde diensten. NEROX kan kosten in rekening brengen bij de Klant voor eventuele ondersteuning in dit kader.

12.5. NEROX is niet verantwoordelijk voor de configuratie van de geleverde diensten, e-mail en webhosting. Dit kan gaan om de configuratie met verschillende apparaten of besturingssystemen. De Klant is altijd zelf verantwoordelijk voor installatie en configuratie voor het gebruik van de afgenomen diensten.

12.6. Indien de Klant zelfstandig een wijziging aan de shared hosting wenst door te voeren, geschiedt dit geheel voor risico en onder de verantwoordelijkheid van de Klant.

12.7. NEROX kan een maximum stellen aan de capaciteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid dataverkeer, verwerkingscapaciteit, geheugen, opslag) die de Klant mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de diensten.

12.8. Bij overschrijding is NEROX gerechtigd om aanvullende kosten in rekening te brengen, dan wel om (na Schriftelijke waarschuwing) het gebruik van de diensten te beperken of na einde loopdatum de Overeenkomst te beëindigen.

12.9. Wanneer de Klant geen juiste configuratie heeft ingesteld voor zijn diensten en daardoor schade ondervindt, is NEROX niet aansprakelijk en heeft de Klant geen recht op (schade) vergoeding of enige andere vorm van compensatie.

12.10. NEROX is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van de geleverde diensten, zoals het ontvangen van e-mailberichten of berichten via de Website, dan wel het niet juist functioneren van de diensten. NEROX zal zich altijd inzetten voor het zo goed mogelijk functioneren van het shared webhostingpakket en de daarbij horende diensten, maar is daarin afhankelijk van de dienstverlening van het ingeschakelde hostingbedrijf. Indien deze diensten uitvallen, geldt dit altijd als overmacht.

 

Artikel 13. E-mailmarketingcampagne

13.1. Indien NEROX een e-mailmarketingcampagne voor de Klant uitvoert, factureert NEROX dit op basis van gewerkte uren.

13.2. De Klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van de e-mailadressen welke gebruikt worden voor het uitvoeren van de e-mailmarketingcampagne. De Klant dient enkel e-mailadressen voor gebruik door NEROX voor de e-mailmarketingcampagne aan NEROX te verstrekken die in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving, in het bijzonder wordt hierbij verwezen naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zijn verkregen.

13.3. De Klant garandeert in ieder geval dat de in artikel 13.2 bedoelde e-mailadressen doormiddel van een dubbele opt-in verkregen zijn en dat indien een betrokkene op enig moment zijn toestemming intrekt, de Klant dit e-mailadres direct verwijdert uit de door NEROX te gebruiken e-mailadressen voor het uitvoeren van e-mailmarketing.

 

Artikel 14. Verplichtingen van de Klant

14.1. De Klant is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst door NEROX mogelijk te maken.

14.2. De Klant dient NEROX van de benodigde informatie en gegevens te voorzien zoals informatie en/of documentatie over diens onderneming, producten en/of diensten om NEROX in staat te stellen eventuele noodzakelijke content te creëren. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van leads die zich aandienen na bezoek aan de Website via het contactformulier, via e-mail of telefonisch.

14.3. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

14.4. De Content dient te voldoen aan de door NEROX voorgeschreven specificaties.

14.5. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het openbaar maken van Content waarvan de rechten bij derden liggen.

14.6. Indien de Klant aan NEROX elektronische bestanden e.d. verstrekt, garandeert de Klant dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten.

14.7. De Klant dient NEROX alle autorisaties te verlenen die noodzakelijk zijn om de Werkzaamheden uit te voeren.

14.8. Het is de Klant niet toegestaan NEROX een opdracht te geven tot het vervaardigen van Werk dat inbreuk maakt op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien NEROX constateert of een vermoeden heeft dat het door de Klant gewenste Werk in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft NEROX het recht de opdracht te annuleren en de tot dan toe uitgevoerde Werkzaamheden aan de Klant in rekening te brengen. NEROX is niet verplicht te controleren of het door de Klant gewenste Werk de rechten van derden schendt of in strijd met de wet is.

14.9. Indien de Klant verhuist, dan dient de Klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsadres Schriftelijk aan NEROX mede te delen.

14.10. De Klant is zich ervan bewust dat indien de Klant wijzigingen aanbrengt aan de Website, dat gevolgen kan hebben voor de positie van de Website bij de zoekresultaten van zoekmachines.

14.11. Indien NEROX namens de Klant een Google Shopping campagne verzorgt, dan dient de Website te beschikken over een geldig SSL certificaat. Indien NEROX een SSL certificaat installeert voor de Klant, dan komen de kosten daarvan voor rekening van de Klant.

14.12. Indien de Klant toerekenbaar niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet nakomt of onrechtmatig jegens NEROX handelt, dan dient de Klant alle schade (daaronder tevens begrepen kosten) te vergoeden die NEROX daardoor lijdt of heeft geleden.

 

Artikel 15. Uitvoeringstermijn

15.1. Een door NEROX opgegeven termijn voor het volbrengen van de Werkzaamheden heeft een indicatieve strekking. De Klant dient NEROX in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn Schriftelijk in gebreke te stellen.

15.2. Indien NEROX gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de Overeenkomst, dan vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan NEROX ter beschikking heeft gesteld.

15.3. In het geval dat een door NEROX met de Klant overeengekomen uitvoeringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 25 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

15.4. Overschrijding van een uitvoeringstermijn geeft de Klant geen recht op kosteloze ontbinding van de Overeenkomst, op schadevergoeding of op enige andere vorm van compensatie.

 

Artikel 16. Klachten

16.1. Klachten dienen zo spoedig mogelijk na afronding van de opdracht en in ieder geval binnen 10 dagen Schriftelijk aan NEROX te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

16.2. De Klant dient NEROX de mogelijkheid te geven een klacht te onderzoeken en binnen een redelijke termijn herstelwerkzaamheden uit te voeren.

16.3. Indien een gebrek aan het Werk veroorzaakt is door een handelen en/of nalaten van de Klant, dan zijn alle kosten die NEROX heeft moeten maken om het gebrek te herstellen voor rekening van de Klant.

16.4. Herstelwerkzaamheden die zonder toestemming van NEROX door een derde of door de Klant zelf zijn uitgevoerd worden nimmer vergoed en geven de Klant niet het recht de betaling op te schorten.

16.5. De aansprakelijkheid van NEROX is te allen tijde beperkt tot hetgeen is opgenomen in artikel 24.

16.6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

16.7. Indien een door NEROX opgeleverde website niet of niet meer naar behoren functioneert door aanpassingen in of updates van software van een derde, dan zijn de kosten voor het updaten en/of aanpassen van de opgeleverde website voor rekening van de Klant, tenzij deze Werkzaamheden vallen onder het onderhoudscontract dat de Klant bij NEROX heeft afgesloten.

 

Artikel 17. Opgeleverde website en onderhoud

17.1. Met uitzondering van wettelijke niet-uitsluitbare garanties, wordt een door NEROX opgeleverde website zoals hij is (“as is”) aan de Klant ter beschikking gesteld, zonder enige vorm van garantie. De Klant heeft geen recht op updates, tenzij dit valt onder een onderhoudscontract dat de Klant bij NEROX heeft afgesloten.

17.2. Voor onderhoud aan en updates van de opgeleverde website kan de Klant een onderhoudscontract bij NEROX afsluiten.

 

Artikel 18. Inloggegevens

18.1. Indien NEROX inloggegevens van de Klant ontvangt, dan zal NEROX verantwoordelijk omgaan met deze inloggegevens.

18.2. Indien de Klant inloggegevens wijzigt van een account waar NEROX in het kader van de Overeenkomst toegang tot dient te hebben, dan dient de Klant zijn gewijzigde inloggegevens aan NEROX kenbaar te maken.

18.3. Indien een ongeautoriseerde derde kennis neemt van inloggegevens van de Klant en/of toegang heeft tot een account van de Klant, dan is NEROX waarvoor niet aansprakelijk. In een dergelijk geval dient de Klant zo spoedig mogelijk zijn inloggegevens te wijzigen en mee te werken bij het beperken van de schade ten gevolge van het ongeautoriseerde gebruik. Constateert NEROX een hackerattack/ongeautoriseerd gebruik m.b.t. inloggegevens en/of een account van de Klant, dan stelt NEROX de Klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 

Artikel 19. Intellectuele eigendomsrechten en Content

19.1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Content berusten bij de Klant of diens licentiegevers. De Klant verleent NEROX voor het uitvoeren van de Werkzaamheden een licentie op de Content.

19.2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Klant.

19.3. De Klant dient zelf na te gaan of de Content geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

19.4. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de Klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de Klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij NEROX voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

 

Artikel 20. Intellectuele eigendomsrechten en Werk

20.1. De intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, die rusten op het Werk blijven eigendom van NEROX of van zijn licentiegever, tenzij partijen uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen dat intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen.

20.2. De Klant dient de intellectuele eigendomsrechten van NEROX en van zijn licentiegevers te allen tijde te respecteren.

20.3. Wanneer de Klant volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst met NEROX, verkrijgt hij een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde bepaald tot het gebruik van het Werk, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

20.4. Het is NEROX toegestaan standaard software, opensource software of nieuwe generieke deelcomponenten van software waaruit het Werk bestaat te gebruiken en aan een derde ter beschikking te stellen.

20.5. Het Werk kan bestaan uit softwareprogrammatuur of online diensten die niet door NEROX ter beschikking worden gesteld, maar door een derde partij. In een dergelijk geval wordt de omvang van de licentie van deze softwareprogrammatuur of online dienst bepaald door de (gebruiks- en/of licentie)voorwaarden van de betreffende softwareprogrammatuur of online dienst.

20.6. Indien in het Werk een stockfoto is opgenomen, dan heeft NEROX voor deze stockfoto een licentie afgenomen en wordt aan de Klant een sub-licentie op het gebruik van de stockfoto verleend. De looptijd van deze sub-licentie is gelijk aan de looptijd van de licentie die aan NEROX is verleend voor het gebruik van de stockfoto.

20.7. NEROX heeft de vrijheid om het Werk te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. In dat kader is NEROX bevoegd een foto van het Werk en/of het logo en de naam van de Klant als referentie op de website van NEROX te plaatsen of te vermelden in een andere reclame-uiting zoals een social media account van NEROX of op één van de accounts van de medewerkers van NEROX.

 

Artikel 21. Tarieven

21.1. Voor een losse opdracht komen partijen een uurtarief overheen.

21.2. Voor een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt een maandbedrag of een jaarbedrag overeengekomen.

21.3. NEROX heeft het recht jaarlijks zijn tarieven aan te passen. De Klant wordt Schriftelijk van een tariefwijziging in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding.

 

Artikel 22. Facturatie en betaling

22.1. Facturatie van de Overeenkomst voor een bepaalde tijd geschiedt maandelijks achteraf, met uitzondering van hetgeen is opgenomen in artikel 22.2.

22.2. Facturatie voor hosting geschiedt jaarlijks vooraf.

22.3. Facturatie voor een losse opdracht geschiedt na de oplevering.

22.4. Facturen worden via de e-mail naar de Klant gestuurd.

22.5. De Klant dient de van NEROX ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.

22.6. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Klant, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is. Indien de wettelijke handelsrente hoger is, dan wordt de wettelijke handelsrente aan de Klant in rekening gebracht. Daarnaast komen alle kosten van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.

22.7. Indien de Klant een factuur niet tijdig betaalt, dan heeft NEROX het recht de uitvoering van de Overeenkomst op de schorten. NEROX is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant door een dergelijke opschorting lijdt. De Klant wordt middels een Schriftelijke verklaring van deze opschorting in kennis gesteld.

22.8. De Klant verricht de aan NEROX verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening.

22.9. Door de Klant gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wijst de Klant een andere volgorde van toerekening aan.

22.10. Rechten worden aan de Klant verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de Klant alle uit de tussen partijen gesloten Overeenkomsten verschuldigde vergoedingen volledig betaald heeft.

22.11. Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen 10 dagen na de factuurdatum Schriftelijk door NEROX te zijn ontvangen op straffe van verval van alle rechten ter zake. Tijdig ingediende bezwaren worden door NEROX in behandeling genomen, maar schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.

 

Artikel 23. Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

23.1. NEROX is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst middels een Schriftelijke verklaring te ontbinden, indien:

  1. De Klant zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt;
  2. Na het sluiten van de Overeenkomst NEROX omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geven dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
  3. Aan de Klant surseance van betaling is verleend;
  4. De Klant in staat van faillissement verkeert;
  5. Ten aanzien van de Klant een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
  6. De onderneming van de Klant wordt geliquideerd of beëindigd;
  7. Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van NEROX kan worden gevergd.

23.2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van NEROX op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien NEROX de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.

23.3. Alle Werkzaamheden die tot aan het moment van de opschorting of de ontbinding zijn uitgevoerd worden aan de Klant in rekening gebracht.

23.4. NEROX is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt doordat NEROX de Overeenkomst voortijdig heeft ontbonden of doordat NEROX de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgeschort.

23.5. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Klant, dan is de Klant aansprakelijk voor de door NEROX geleden schade. Onder schade dient o.a. omzetverlies te worden verstaan.

 

Artikel 24. Aansprakelijkheid en verjaring

24.1. NEROX kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

  1. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 25 van deze algemene voorwaarden;
  2. Enige daad of nalatigheid van de Klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Klant te werk zijn gesteld.

24.2. De Klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. NEROX is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Klant aangeleverde gegevens, stukken, uitgewerkte ontwerpen, de Content, e.d. onjuist en/of niet volledig zijn. De Klant vrijwaart NEROX tegen alle aanspraken ter zake.

24.3. De Klant is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de Klant dit nalaat, dan is NEROX niet aansprakelijk voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

24.4. NEROX is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welke hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten, websites of software van derde partijen.

24.5. NEROX is niet aansprakelijk voor het dalen van de positie van de Website in de zoekresultaten van een zoekmachine.

24.6. NEROX is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

24.7. Het openbaar maken van het opgeleverde Werk is geheel voor risico van de Klant. NEROX is niet aansprakelijk voor negatieve publiciteit naar aanleiding van het openbaar maken van het Werk.

24.8. NEROX garandeert niet dat de Website zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt. NEROX is niet aansprakelijk voor schade, waaronder omzetverlies, die voortvloeit uit het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de Website, een technische fout in de Website of het offline staan van de Website.

24.9. NEROX is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Website. De Klant dient er zelf voor zorg te dragen dat de inhoud van zijn Website niet in strijd met de wet is en niet de (auteurs)rechten van derden schendt.

24.10. NEROX is niet aansprakelijk voor het verlies van door de Klant toegepaste inloggegevens. NEROX is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van inloggegevens wordt gemaakt.

24.11. NEROX is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een hackerattack, zoals een hack in een account van de Klant of een hack in de Website waardoor de positie van de Website zakt in de zoekresultaten van een zoekmachine.

24.12. NEROX is niet aansprakelijk indien het resultaat voortvloeiende uit de Werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de Klant.

24.13. NEROX is niet aansprakelijk voor de fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de Overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 6:76 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

24.14. NEROX is niet aansprakelijk voor handhaving door zoekmachines en social media platforms van hun (algemene) voorwaarden, richtlijnen of beleid of voor sancties van zoekmachines of social media platforms ten gevolge van de Werkzaamheden.

24.15. Iedere aansprakelijkheid van NEROX voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade, bedrijfsstagnatie, arbeidskosten en opgelegde boetes.

24.16. Indien NEROX aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking rechtens niet is toegestaan, dan is de aansprakelijkheid van NEROX beperkt tot maximaal het bedrag dat gefactureerd is voor de Werkzaamheden of de diensten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de aansprakelijkheid betrekking heeft op een duurovereenkomst, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op de vergoeding die de Klant verschuldigd is voor de Werkzaamheden of de dienst voor de maand waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

24.17. De aansprakelijkheid van NEROX ontstaat slechts indien de Klant NEROX, onverwijld en deugdelijk, Schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en NEROX ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

24.18. Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan NEROX zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

24.19. De Klant vrijwaart NEROX voor vorderingen die derden tegen NEROX instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor NEROX niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De Klant is gehouden NEROX op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor NEROX mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen hem ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.

24.20. Rechtsvorderingen verjaren na verloop van 1 jaar nadat de Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

 

Artikel 25. Overmacht

25.1. NEROX is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Van overmacht aan de zijde van NEROX is onder andere sprake indien NEROX verhinderd wordt zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: internetstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, cyberaanval, stroomstoring, storing in het e-mailverkeer, extreme weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, boycot, oorlog, terrorisme, diefstal, brand, epidemieën, pandemie, overheidsmaatregelen, ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens NEROX de Overeenkomst uitvoert of dient uit te voeren, fouten in software, website of (online) diensten van derden, een niet-toerekenbare tekortkoming van een door NEROX ingeschakelde derde partij en wijzigingen in wet- en regelgeving.

25.2. NEROX heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat NEROX zijn verplichtingen had moeten nakomen.

25.3. Indien de Overeenkomst wegens een overmachtssituatie wordt ontbonden of de uitvoering van de Werkzaamheden wegens een overmachtssituatie wordt opgeschort, dan heeft NEROX het recht alle reeds uitgevoerde Werkzaamheden op basis van het uurtarief van NEROX en alle reeds gemaakte kosten aan de Klant in rekening te brengen.

 

Artikel 26. Persoonsgegevens

26.1. NEROX verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de Klant het privacy beleid van NEROX raadplegen, zie https://nerox.nl/privacyverklaring/.

 

Artikel 27. Vervaltermijn

27.1. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Klant uit welke hoofde dan ook jegens NEROX in verband met de uitvoering van de Overeenkomst vervallen in ieder geval na 1 jaar nadat de Klant bekend werd, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de gebeurtenis waarop deze rechten en bevoegdheden zijn gebaseerd.

 

Artikel 28. Overdracht

28.1. Het is de Klant niet toegestaan zonder de voorafgaande Schriftelijke toestemming van NEROX zijn rechten of plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.

28.2. De Klant verleent NEROX bij voorbaat onherroepelijk toestemming om de tussen hen bestaande rechtsverhouding over te dragen in geval NEROX (een deel van) zijn onderneming aan een derde overdraagt.

 

Artikel 29. Wijzigingsclausule

29.1 Indien enige bepaling van de tussen partijen gesloten overeenkomst, deze voorwaarden daaronder begrepen, in strijd is met dwingend rechterlijke bepalingen, dan wel door de rechter op enige andere grond nietig worden verklaard, worden partijen geacht in plaats van de met dwingend recht strijdig of door de rechter nietig verklaarde bepaling, datgene te zijn overeengekomen wat het dichtst bij de betreffende bepaling komt zonder in strijd met de wet of nietig te zijn. Strijdigheid van enige bepaling met dwingend recht of nietigverklaring daarvan door de rechter zal nimmer de gehele overeenkomst, doch uitsluitend de betreffende bepaling betreffen.

29.2 NEROX is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. NEROX zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treedt een wijziging jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging door NEROX is medegedeeld.

 

Artikel 30. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

30.1. Op de Overeenkomst tussen NEROX en de Klant is het Nederlands recht van toepassing.

30.2. Alle geschillen ter zake van Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de Klant en NEROX worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar NEROX gevestigd is.

Download de Algemene Voorwaarden van NEROX (PDF)